Algemene voorwaarden: 

Overeenkomst wordt aangegaan met Nuchtere zweefteven, geregistreerd bij de KVK met nummer 82298467 en kantoor houdend te: Amsterdam.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. Website: de website van Nuchtere zweefteven, te vinden onder de URL: www.nuchterezweefteven.nl
 5. Product: zaken, welke Nuchtere zweefteven op hun Website aanbiedt, welke consument kan bestellen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen (duur)overeenkomst op afstand tussen Nuchtere zweefteven en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld op de website van Nuchtere zweefteven.
 3. De Consument die eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en Nuchtere zweefteven.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de aankoop voltooit van het product ‘Rituelen box ’ op de Website van Nuchtere zweefteven. Met het voltooien van deze aankoop gaat de Consument een Duurovereenkomst aan met Nuchtere zweefteven.
 2. De Duurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Nuchtere zweefteven bevestigt dat consument het aanbod heeft geaccepteerd per e-mail.

Artikel 4 – De prijs

 1. Prijzen op de Website zijn vermeld in Euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 2. Nuchtere zweefteven behoudt zich het recht om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarbij Nuchtere zweefteven de Consument uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Consument de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Consument enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 4. Het maandelijkse bedrag voor het Product ‘Ritueel box  Abonnement’ wordt afgeschreven aan het einde van iedere maand.

Artikel 5 – Herroeping

 1. De Consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit door een mail te sturen naar info@nuchterezweefteven.com met zijn naam, order- of factuurnummer en reden van herroeping.
 5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de melding van ontbinding, zendt de Consument het product terug naar Nuchtere zweefteven. Het product kan worden teruggestuurd naar: zie pagina contact.
 6. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Nuchtere zweefteven verstrekte instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 8. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 9. Nuchtere zweefteven vergoedt de betalingen van de Consument voor de geretourneerde producten binnen 14 dagen na ontvangst, via dezelfde betaalmethode die de Consument heeft gebruikt. 

Artikel 6 – Betaling

 1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Nuchtere zweefteven aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Nuchtere zweefteven voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Consument, geeft Consument nuchtere zweefteven toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Dit contract loopt totdat Consument de overeenkomst met nuchtere zweefteven verbreekt.
 3. Bij een niet tijdige betaling, door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt het bestelde product niet geleverd.
 4. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Nuchtere zweefteven gerechtigd de service per direct te beëindigen.
 5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Nuchtere zweefteven uitsluitend elektronisch aangeboden.
 6. Het door Nuchtere zweefteven te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Consument tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten.

Artikel 7 – Bezorgtermijn

 1. De Consument ontvangt na het accepteren van het aanbod van Nuchtere zweefteven binnen 10 werkdagen op het door Consument opgegeven bezorgadres.
 2. De maandelijkse bezorging van abonnementen zal plaatsvinden in het midden van iedere maand. Consument ontvangt een email met Track & Trace code.
 3. Indien Consument een losse box of product zonder abonnement aanschaft, wordt dit product zo snel mogelijk, maar binnen 510werkdagen, bij de Consument bezorgd.  De Consument ontvangt per email een Track & Trace code wanneer de bestelling verzonden is.

Artikel 8 – Beëindigen overeenkomst

 1. De Consument kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen door een email te sturen naar de klantenservice via info@nuchterezweefteven.nl Nuchtere zweefteven stuurt een bevestiging per e-mail naar de Consument.
 2. Nuchtere zweefteven hanteert een opzegtermijn van 7 dagen. Mocht Consument geen box meer willen ontvangen in de daaropvolgende maand, dan dient consument 7 dagen vóór de laatste dag van de maand op te zeggen. 

Artikel 9 – Klachten

 1. Klachten kunnen binnen 14 dagen worden ingediend door contact op te nemen met de klantenservice via info@nuchterezweefteven.nl. Na deze termijn vervalt jouw recht om te klagen. 
 2. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nuchtere zweefteven binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Nuchtere zweefteven in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Nuchtere zweefteven en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Nuchtere zweefteven is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen onder een abonnement wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).
 2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van Nuchtere zweefteven. Dit omvat het volgende: Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties; Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog; Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen; Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;
 3. De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. Nuchtere zweefteven  zal inspanning leveren om de overmachtstoestand te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij de abonnementsservice, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden. 
 4. Door of namens Nuchtere zweefteven wordt nadrukkelijk geen advies gegeven over de besluiten of veranderingen in jouw leven. Dit betekent dat Nuchtere zweefteven niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de besluiten die jij neemt met betrekking tot jouw leven. De informatie en de gebruiksmogelijkheden op het Platform van Nuchtere zweefteven kunnen niet worden gezien als een vervanging voor medische of andere professionele hulp.
 5. Nuchtere zweefteven is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of voor schade die is ontstaan doordat jij een product verkeerd hebt gebruikt. Blijk je allergisch voor een product van Nuchtere zweefteven? Dan is Nuchtere zweefteven evenmin aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat.

 

Privacy policy

datum: 19-04-2021

Wij geven veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met jouw persoonsgegevens.

 

Afhandelen aankoop product
Wanneer je bij ons een product bestelt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling af te kunnen handelen en bewaren wij uw gegevens en bestelhistorie. Mocht het product via de post bezorgd worden dan mogen wij je persoonsgegevens aan onze verzendservice en bezorgdiensten geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij jouw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

Een product kopen

Je kunt bij Nuchtere zweefteven producten en diensten kopen. Hierbij gebruiken wij jouw persoonsgegevens om de bestelling af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij jouw factuuradres, verzendadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres, naw-gegevens, bedrijfsnaam en BTW nummer. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

 

Cookies
Nuchtere zweefteven gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Dit is nodig voor het goed functioneren van de website en voor het verzamelen van anonieme analytische gegevens. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze webwinkel verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website, producten of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het lhttps://www.thespiritjunkies.nl/wp-admin/admin.php?page=mega-addonsaten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Bijlage geïntegreerde diensten

Naam Doel Provider Privacy beleid
Google Analytics Website analytics service google https://policies.google.com/privacy
Mollie Payment Processor that our customers can use Mollie https://www.mollie.com/privacy
E-boekhouden Boekhouden en facturatie e-boekhouden https://www.e-boekhouden.nl/voorwaarden/privacy
Jouw web Webwinkel software jouwweb https://www.jouwweb.nl/privacy